កំរងសំណួរខាងក្រោមត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានយល់ដឹងអំពីតម្លៃសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

សូមចែករំលែកនូវជំនាញរបស់អ្នក និងលះបង់នូវពេលវេលារបស់អ្នកក្នុងការឆ្លើយនូវសំណួរទាំង៨ខាងក្រោម។

រាល់ចម្លើយនៃការវាយតម្លៃនឹងត្រូវបានរក្សាជាការសម្ងាត់ ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ផ្តល់អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក អ្នកនិងទទួលបាននូវអ៊ីម៉ែលទំនាក់ទំនងពីយើងខ្ញុំ ។

វិទ្យាស្ថាន Basel អនុវត្តតាមវិធានការ ការពារទិន្នន័យដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ។

សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកដែលបានចែករំលែកនូវព៌តមានស្តីពីតម្លៃសង្គមនូវកម្ពុជា ។

បណ្ឌិត Alexander Dill
ប្រធានគ្រប់គ្រង គំរោង

និង

បណ្ឌិត Pahlaj Moolio
សហ ប្រធានគ្រប់គ្រងគំរោង

ល្អណាស់:
១០
មិនល្អ:
ខ្ពស់ៈ
១០
ខ្សោយៈ
បាទ ឬ ចាសៈ
១០
ទេៈ
បាទ ឬ ចាសៈ
១០
ទេៈ
បាទ ឬ ចាសៈ
១០
ទេៈ
ខ្ពស់ៈ
១០
ខ្សោយៈ
រាប់អានគ្នាខ្លាំង
១០
រាប់អានគ្នាបន្តិចបន្តួចៈ
ខ្ពស់ៈ
១០
ខ្សោយៈ