Оваа анкета има за цел да го разбере подобро социјалниот капитал во Вашата држава.
Ве молиме, споделете го Вашето искуство и одвоjте малку од Вашето време за да одговорите на следните прашања.
Вашите одговори може да ги рангирате на скала од десет поени, каде 10 е највисока, а 1 најниска оценка.
Резултатите од оваа анкета ќе бидат доверливи и анонимни (ако не ја споделите email адресата).
Ако се одлучите да ни ја оставите Вашата email адреса, ќе добиете писмо за потврда со нашите контакти.
Институтот во Базел ги почитува сите релевантни закони за заштита на лични податоци.

Ви благодариме за Вашата помош за да го разбереме социјалниот капитал во Вашата држава!

Искрено Ваш,
Александар Дил
Проектен менаџер

Одлична
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Лоша
Висока
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Ниска
Да
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Не
Да
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Не
Да
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Не
Висока
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Ниска
Висока
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Ниска
Високo
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Нискo