பின்வரும் வினாப்பட்டியல் , உங்கள் நாட்டின் சமூக மூலதனத்தை நாங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ள உதவுதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
எங்களுடன் உங்கள் நிபுணத்துவத்தைப் பகிர்ந்து கொண்டு, பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதில் தர உங்களின் சிறுது நேரத்தை ஒதுக்கி உதவுமாறும் வேண்டுகிறோம்.
உங்கள் பதிலை 10 (உயர்ந்த பட்சம்) முதல் – 1 (குறைந்த பட்சம்) வரை வரிசைப்படுத்தவும்.
மதிப்பீட்டு முடிவுகள் இரகசியமாக வைக்கப்படும். நீங்கள் உங்கள் பெயரை வெளியிடாமலும் பதிலளிக்கலாம்.
நீங்கள் உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வழங்க விரும்பினால், எங்கள் தகவல் தொடர்பிலிருந்து ஒரு உறுதிப்படுத்தல் மின்னஞ்சல் அனுப்பப்படும்.
பேஸல் நிறுவனம், தரவு பாதுகாப்பு தொடர்புடைய அனைத்து விதிகளையும் பின்பற்றுகிறது.

உங்கள் நாட்டின் சமூக மூலதனத்தைப் பற்றி புரிந்து கொள்ள உதவியதற்கு நன்றி!

தங்கள் உண்மையுள்ள,
அலெக்ஸாண்டர் டில்
திட்ட மேலாளர்

மிக நல்ல நிலையலுள்ளது
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
மிகவும் கீழிறங்கியுள்ளது
அதிக அளவு
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
குறைந்த அளவு
ஆமாம்
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
இல்லை
ஆமாம்
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
இல்லை
ஆமாம்
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
இல்லை
அதிக அளவில்
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
குறைந்த அளவில்
அதிக அளவில்
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
குறைந்த அளவில்
அதிக அளவில்
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
குறைந்த அளவில்