እዚ ዝስዕብ መሕ ትት ኣብ ሃገሮም ዘለዉ ማሕበራዊ ክብርታት ብዝሓሸ ምእንታን ምርዳእ ክንክእል ተባሂሉ ዝተሓንፀፀ እዩ፡፡
በይዘኦም ዝተወሰነ ግዜ ሂቦም ነዞም ዝቐረቡ ሕቶታት ክምልሱልናን ልምዶም ከካፍሉናን ንላቦ፡፡
መልሶም ካብ 10 ( ልዑል) ክሳብ 1 (ትሑት) ክምድብዎም ይኽእሉ እዮም፡፡
ውፅኢት ናይዚ ዳህሳስ ንካልእ ዕላማ ከም ዘምዘይውዕል እናረጋገፅና ትህብዎ መልሲ ሚስጠራዊነቱ ዝተሓለወ እዩ፡፡
ኢሜል ኣድራሽኦም ክህቡና ፍቓደኛ ተኾይኖም ናይ መረጋገፂ መልእኽቲ ክበፅሖም እዩ ፡፡
ትካልና ባዝል ብኩሎም ናይ መረዳእታ ምሃብ ሕግታት ተገዛኣይ እዩ ፡፡

ኣብ ሃገሮም ዘሎ ማሕበራዊ ክብርታት ክንርዳእ ስለዝሓገዙና ክነመስግኖም ንፎቱ ፡፡

ኣሊክሳንደር ዲል
ፕሮጀክት ሰራሕ መካየዲ
መራሒ ፕሮጀክት

ኣዝዩ ብጣዕሚ ፅቡቕ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ድኹም
ልዑል
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ትሑት
እወ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ኣይፋሉን
እወ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ኣይፋሉን
እወ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ኣይፋሉን
ልዑል
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ትሑት
ልዑል
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ትሑት
ልዑል
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ትሑት