እዚ መጠይቕ ካፒታል ሕብረተሰብ ናይ ሃገርኩም ዝሓሸ ንክፍለጥ እዩ ተወጢኑ። ግምትኩም ከምኡ‘ውን
ተመኩሮኹም ተኻፋፈሉና። ቅሩብ ግዜ ነዚ መጠይቕ ውሰዱ ኢኹም።
መልስኹም ኣብ ነጥቢ ሚዛን ካብ 10 (ላዕሊ) ክሳብ 1 (ታሕቲ) ክትገልጹ ትኽእሉ ኢኹም።
እቶም መልስታት ብስቱር እዮም ዘካየዱ። ከመይ ደኣ ብስመ-ስውር እውን ክትምልሹ ትኽእሉ ኢኹም።
ኢመይል-ኣድራሻኹም እንተ ደኣ ትጽሕፉ፣ ብተወሳኺ ሰነዳትና ርክብ ዘለዎ ኢመይል መረጋገጺ ክትወሃቡ ኢኹም።
እቲ Basel Institute መኸላለኺ ናይቲ ዝተወሃበ ሰነዳት ካብ ሕማቕ ኣጠቓቕማን ተንኮል ቅያራትን የብጽዓኩም ኣሎ።

ኣዚና ነመስግነኩም ናይ ኣበርክቶኹም ንምርዳእ ካፒታል ሕ/ሰብ ኣብ ሃገርኩም።

ምስ ልባዊ ሰላምታ
ካብ
Alexander Dill
መራሒ ፕሮጀክት

ብሉጽ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ዘየዕግብ
ብዙሕ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ውሑድ
እወ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
እወ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
እወ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ብዙሕ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ውሑድ
ብዙሕ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ውሑድ
ብዙሕ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ውሑድ