ແບບສອບຖາມຕໍ່ໄປນີ້ ໃດ້ຮັບການອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈເຖິງທຶນທາງສັງຄົມໃນປະເທດຂອງທ່ານ.
ກະລຸນາແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ຂອງທ່ານກັບພວກເຮົາແລະເສຍສະລະເວລາຂອງທ່ານເພື່ອຕອບຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ້.
ທ່ານສາມາດຈັດລຳດັບຄຳຕອບຂອງທ່ານຈາກ 10 (ສູງ) ຫາ 1 (ຕ່ຳ).
ຜົນຈາກການປະເມີນຜົນຈະຖືກເກັບໄວ້ເປັນຄວາມລັບ. ທ່ານສາມາດຕອບຄຳຖາມໂດຍບໍ່ຕ້ອງບອກຊື່ຂອງທ່ານ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງທ່ານແກ່ພວກເຮົາທ່ານຈະໃດ້ຮັບອີເມວຢືນຢັນຕອບກັບພ້ອມກັບຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຂອງພວກເຮົາ.
ສະຖາບັນ ບາເຊວໃດ້ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບຂໍ້ບັງຄັບສຳລັບການຮັກສາຂໍ້ມູນທຸກປະການ

ຂອບໃຈສຳລັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈທຶນທາງສັງຄົມໃນປະເທດຂອງທ່ານ!

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື
ອາເລັກຊານເດີ້ ດິວ
ຜູ້ຈັດການໂຄງການ

ດີຫຼາຍ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ບໍ່ດີ
ສູງ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ຕ່ຳ
ຍອມຮັບ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ບໍ່ຍອມຮັບ
ຍອມ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ບໍ່ຍອມ
ຍິນດີ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ບໍ່ຍິນດີ
ສູງ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ຕ່ຳ
ສູງ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ຕ່ຳ
ສູງ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ຕ່ຳ