لاندی پوښتنلیک د ټولنیزی پانګی د لا پیژندلو لپاره جوړول شوی دی. له تاسو څخه په درناوی سره غوښتنه کوو چی په دی اړه
خپل تجارب موږ سره شریکی کړی او د خپل یوه اندازه وخت د لاندی پوښتنی ته د ځواب ورکولو لپاره کیږدی.
تاسی کولای شی خپل خوابونه له ۱۰ (تر ټولو لوړ) نه تر ۱ (تر ټولو ټیټه) پوری درجه ورکړی.
د ارزونی نتایج په خصوصی ټوګه ارزول کیږی او تاسی کولای شی چی خپل پیژندنه پټ وساتی.
که تاسی غواړی چی خپل بریښنالیک موږ ته وړاندی کړی، موږ تاسی ته یو تاییدی ایمیل درلیږو چی په هغه کی له موږ سره د
اړیکی نیولو ټول معلومات شامل دی.

د بازل (Basel) سازمان ، د افغانستان د کارګرانو او کارکوونکو ملی اتحادیه د معلوماتو د خوندی ساتلو لپاره ټول اړوند قوانین
رعایت کوی.

له دی چی موږ سره په خپل هیواد کی د ټولنیزی پانګی په پیژندلو کی ملتیا وکړه، له تاسو څخه منندوی یو.

په درناوي
الکساندر دیل دپروژی مدیر

او

په درناوي
معروف "قادری" د افغانستان د کارګرانو او کارکوونکو ملی اتحادیه عمومی رئیس

عالی
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
کم
عالی
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
کم
عالی
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
کم
عالی
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
کم
عالی
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
کم
اعلی
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
کم
اعلی
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
کم
اعلی
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
کم