Các câu hỏi sau đây được thiết kế để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về xã hội ở nước bạn.
Hãy chia sẻ kinh nghiệm của bạn với chúng tôi và dành một ít thời gian của bạn để trả lời các câu hỏi sau đây.
Bạn có thể trả lời các câu hỏi trên thang điểm từ 10 (cao) đến 1 (thấp).
Kết quả trả lời của bạn sẽ được bảo mật. Tất nhiên, bạn có thể trả lời một cách nặc danh.
Nếu bạn muốn cung cấp địa chỉ email của bạn, bạn sẽ nhận được một email xác nhận từ chúng tôi.
Viện Basel tuân thủ mọi quy tắc bảo vệ dữ liệu liên quan.

Cảm ơn bạn đã giúp chúng ta hiểu về xã hội của đất nước bạn!

Trân Trọng,
Dr. Alexander Dill 
Quản lý dự án

Hoàn hảo
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kém
Cao
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Thấp
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Không
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Không
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Không
Cao
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Thấp
Cao
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Thấp
Cao
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Thấp