Các câu hỏi sau đây được thiết kế để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về vốn xã hội ở nước bạn.
Hãy chia sẻ kinh nghiệm của bạn với chúng tôi và dành một ít thời gian của bạn để trả lời các câu hỏi sau đây.
Bạn có thể xếp hạng các câu trả lời của bạn trên thang điểm từ 10 (cao) đến 1 (thấp).
Các kết quả đánh giá sẽ được bảo mật. Tất nhiên, bạn có thể trả lời nặc danh.
Nếu bạn muốn cung cấp địa chỉ email của bạn, bạn sẽ nhận được một email xác nhận thông tin liên lạc của chúng tôi.
Viện Basel tuân thủ mọi quy tắc bảo vệ dữ liệu liên quan.

Cảm ơn bạn đã giúp chúng ta hiểu vốn xã hội về đất nước bạn!

Trân Trọng,
Dr. Alexander Dill 
Quản lý dự án

Hoàn hảo
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Kém
Cao
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Thấp
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Không
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Không
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Không
Cao
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Thấp
Cao
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Thấp
Cao
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Thấp